Els entorns digitals de centre

Els entorn digitals de centre són entorns educatius en els que els usuaris es comuniquen i poden crear i compartir les seves produccions.És important que els entorns de que disposa el centre educatiu estiguin ben connectats amb la finalitat de facilitar la comunicació, informació i gestió de la comunitat educativa. En el moment de fer una anàlisi dels entorns digitals de que disposa el centre, és important considerar els diferents actors de la comunitat educativa així com els diferents rols que hi poden tenir per tal de promoure la participació i col·laboració de tothom.

Els entorn digitals clau en l'organització del centre són el portal de centre i l’espai virtual d’aprenentatge (EVA), i a partir d’aquests podem dissenyar i organitzar la navegació cap a altres entorns digitals de suport.  (Més informació - Seminaris TAC Departament d'Ensenyament )

Infografies


Cada vegada sentim a parlar més que internet permet accedir a molta informació, de fet a massa. Saber desxifrar, seleccionar i destriar informació vàlida és tot un repte per a qualsevol internauta. Aquest fenomen ha donat lloc a un usuari molt més exigent i selectiu en la informació. A aquest fenomen unit a una major predominança del món audiovisual ha donat lloc a les “infografies”. Com si d’un còmic es tractés, les infografies sintetitzen a través de dibuixos, quadres, icones, avatars, números i textos, diversa informació sobre una temàtica concreta.
L’objectiu és resumir idees, projectes, teories, etc en una pàgina continua de dibuix, facilitant la comprensió del missatge que es vol transmetre, fent-la més atractiva i digerible però sense perdre informació. (Més informació).