Infografies

"La infografia és la tècnica de creació i tractament d'imatges digitals utilitzant ordinadors i eines informàtiques. El terme infografia és usual per a referir-se a les informacions iconogràfiques, acompanyades de breus texts de recolzament o explicacions textuals, en la premsa diària i/o de periodicitat diversa, però també són infografies totes aquelles produccions iconogràfiques, esquemes detallats, i altres iconografies amb categoria d'il·lustracions gràfiques que, acompanyades de texts ad hoc, contribueixen a descriure, comprendre o fer entendre millor alló del que s´informa, ja sigui en suport paper, informàtic-digital o altres modalitats de publicació i materials: plafons, cartells, tendals, etc." (Viquipèdia)